ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Wewnątrzszkolny system oceniania
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Sklepik szkolny
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. St. Staszica w Bytowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. St. Staszica w Bytowie, ul. Derdowskiego 3

 

Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne lub wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie naliczania wynagrodzeń (programy: Pragman Płace i Progman Zlecone) i rozliczeń z ZUS (program Płatnik),  
 2. mile widziana podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, o systemie oświaty, o ubezpieczeniach społecznych,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 5. odpowiedzialność i sumienność.

 

Zakres szczegółowych obowiązków:

 1. obsługa programów komputerowych Progman Płace i Progman Zlecone, wprowadzanie danych o wynagrodzeniu pracowników, bieżąca aktualizacja oraz archiwizacja danych,
 1. naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,
 2. dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
 3. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 1. prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 2. przekazywanie elektronicznie danych odnośnie rozliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik,
 1. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych,
 2. opracowywanie i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dotyczących funkcjonowania szkoły, określonych przez odpowiednie przepisy prawa,
 3. sporządzanie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych i bieżąca praca w tym programie,
 4. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 5. pomoc w powadzeniu dokumentów dotyczących realizacji szkolnych programów unijnych,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektora szkoły.

 

Warunki płacy i pracy:

 1. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie, z dnia 23.06.2009 r.,
 2. kategoria zaszeregowania na stanowisku pracy, na podstawie ww. rozporządzenia – V grupa,
 3. dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. St. Staszica w Bytowie, ul. Derdowskiego 3.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych –Dz. U nr 133, poz. 883),
 2. podanie o przyjcie na stanowisko,
 3. kopia dyplomu ukończenia szkoły, 
 4. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty umiejętności),
 5. świadectwa z poprzednich miejsc pracy lub dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie przy ul. Derdowskiego 3, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”, w terminie do dnia 8 marca 2017 r.

 

Ilość etatów

 1. jeden etat.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.zserbytow.edu.pl                 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:

 1. dnia 10.03.2017 r. – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,
 2. dnia 13.03.2017 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                        mgr inż. Stanisław Kożyczkowski

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Beata Majewicz
Udostępnił: Beata Majewicz (2017-03-10, godz. 14:45)
Modyfikacja: Beata Majewicz (2017-02-23, godz. 14:15)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 190337