ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT UNO
Przetarg na samochód

 
O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie z siedzibą 77-100 Bytów, ul. Derdowskiego 3

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat UNO o numerach rejestracyjnych GBY 14 NL.

1.       Przedmiotem przetargu jest zbycie samochodu osobowego marki Fiat UNO po stłuczce o numerach rejestracyjnych GBY 14 NL, rok produkcji 1996.

 

2.       Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży przedmiotowego samochodu na kwotę 600,00 zł.

 

3.       Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto 00/100 zł) w kasie szkoły.

 

4.       Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

-         nazwisko i imię lub nazwę Firmy Oferenta, nr NIP,

-         adres zamieszkania Oferenta bądź siedziby Firmy,

-         cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

-         dowód dokonania wpłaty wadium.

 

5.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

6.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-         żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

-         uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

7.       Wadium dla oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

8.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego (pok. nr 109) tj. 77-100 Bytów, ul. Derdowskiego 3 w terminie najpóźniej do dnia 06.06.2008r.(piątek) do godz. 9.00.
Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU''

 

9.       Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Uczestnikowi bez otwarcia.

 

10.   Otwarcie ofert nastąpi 06.06.2008r.(piątek) o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego tj. 77-100 Bytów, ul.  Derdowskiego 3 (pomieszczenie nr 103).

 

11.   Umowa sprzedaży samochodu zawarta zostanie z uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

12.   Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie  zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

13.   Pojazd można oglądać codzienne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 na terenie szkoły ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów.

 

14.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

-         Stanisław Kożyczkowski - (059) 822 30 14,

-         Joanna Piekarska - (059) 822 30 14.Bytów, dn.  27.05.2008r.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

Ekonomiczno - Rolniczych w Bytowie

 

                                                                                   mgr inż. Stanisław Kożyczkowski
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Piekarska
Udostępnił: Joanna Piekarska (2008-05-29, godz. 11:19)
Modyfikacja: Joanna Piekarska (2008-05-29, godz. 11:18)
Odwiedzin: 4237

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 396573