ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2008 r.

KO.II.EKP-421-4/08

Zarządzenie nr 3/2008
Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2008 roku


w sprawie

terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2008/2009.

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 z 2004 r., poz. 232).

ustalam

§ 1

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego:

1.                  Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum.

Składanie dokumentów do wybranych szkół:

.                     w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych

.                     do pozostałych szkół


od 14 maja 2008 r.

do 30 maja 2008 r.do 17 czerwca 2008 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów.

od 2 czerwca 2008 r.
do 13 czerwca 2008 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 20 czerwca 2008r.
do 24 czerwca 2008r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.*

26 czerwca 2008 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 26 czerwca 2008 r.
od godz. 12:00
do 30 czerwca 2008 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.*

1 lipca 2008 r.
godz. 12:00

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

od godz.12:00 w dniu 1 lipca 2008 r.
do godz. 15:00
w dniu 3 lipca 2008 r.

Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 1 lipca 2008 r.*

7 lipca 2008 r.
do godz. 12:00

 

 

Rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
Ogłoszenie listy przyjętych.*

25-27 sierpnia 2008 r.28 sierpnia 2008 r.
godz. 12:00

 

 

2.                  * Załączniki 3, 4, 5 (plik do pobrania).

3.                  Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, ponadgimnazjalne dla dorosłych oraz policealne dla młodzieży i dorosłych.

Składanie dokumentów do wybranych szkół.

do 21 sierpnia 2008 r. 

Egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.

od 25 sierpnia 2008 r.
do 26 sierpnia 2008 r.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

27 sierpnia 2008r.
godz. 12:00

§ 2

1.                  Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceum może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.                  Szkoła ponadgimnazjalna może przeprowadzić, zgodnie z § 8 ust. 3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, sprawdzian uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty.

3.                  Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.

4.                  Kryteria rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum (ZSZ, LO, LP, T) poda kandydatom do wiadomości dyrektor szkoły w terminie do 29 lutego 2008 r.

§ 3

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół

1.                  Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół.

2.                  Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.

3.                  W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w  rekrutacji poza systemem elektronicznym.

4.                  Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

5.                  Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

a.                 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

b.                 poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

c.                  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

d.                 umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2008 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 113, poz.988), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808),

e.                 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

f.                   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 4 pkt 4 litera "b".

g.                 kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

h.                 Kartę informacyjną kandydata (zał. 2),

§ 4

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2008/2009.

1.                  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decyduje suma punktów, której składnikami są:

a.                 punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),

b.                 punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

2.                  Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez szkołę wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.

3.                  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący

- 19 punktów

bardzo dobry

- 15 punktów

dobry

- 11 punktów

dostateczny

- 7 punktów

4.                  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty przy czym:

a.                 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,

b.                 za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:

.                   finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,

.                   finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

c.                  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

.                   I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów

.                   I - III miejsce w województwie - 4 punkty

.                   I miejsce w powiecie - 3 punkty

.                   II miejsce w powiecie - 2 punkty

.                   III miejsce w powiecie - 1 punkt

d.                 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,

e.                 osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt.

Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.
(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)

5.                  Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

6.                  Sposób przeliczania na punkty ocen ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. (Na listach kandydatów przyjętych do szkoły wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wpisywane są w oddzielnej pozycji).

7.                  Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§ 5

1.                  Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki. Konkurs: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. "b".

2.                  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, o których mowa w § 5 pkt 1, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. Finaliści konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" etapu ponadwojewódzkiego otrzymują - 12 punktów, a finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują - 10 punktów.

3.                  Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a.                 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b.                 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c.                  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.                  Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia, świadectwo takie powinno być nostryfikowane przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zasady nostryfikacji określa rozporządzenie MEN z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

§ 6

1.                  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej (lub na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz do szkół policealnych dla młodzieży decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

a.                 pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

b.                 sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,

c.                  inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła lub od profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, które ukończył kandydat.

2.                  Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

3.                  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do wybranej szkoły policealnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1.

§ 7

1.                  O przyjęciu kandydata do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

a.                 pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

b.                 sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,

c.                  inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła lub od profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, które ukończył kandydat.

§ 8

1.                  Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów stanowiących załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 niniejszego zarządzenia, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w kolejności od najwyższej liczby punktów.

2.                  Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7, 8, 9 powinni dołączyć oryginały świadectw ukończenia szkoły niższego etapu edukacyjnego.

§ 9

1.                  Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną.

§ 10

1.                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pomorski Kurator Oświaty
Zdzisław Szudrowicz  

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Załącznik 1.doc21,00 kBPOBIERZ (2,98 kB)
Załącznik 2.doc33,50 kBPOBIERZ (5,53 kB)
Załącznik 3,4,5.doc30,00 kBPOBIERZ (4,12 kB)
Autor dokumentu: Joanna Piekarska
Udostępnił: Joanna Piekarska (2008-03-11, godz. 09:26)
Modyfikacja: Joanna Piekarska (2008-03-11, godz. 09:24)
Odwiedzin: 4610

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 396588