Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT UNO
Przetarg na samochód

 
O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie z siedzibą 77-100 Bytów, ul. Derdowskiego 3

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat UNO o numerach rejestracyjnych GBY 14 NL.

1.       Przedmiotem przetargu jest zbycie samochodu osobowego marki Fiat UNO po stłuczce o numerach rejestracyjnych GBY 14 NL, rok produkcji 1996.

 

2.       Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży przedmiotowego samochodu na kwotę 600,00 zł.

 

3.       Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto 00/100 zł) w kasie szkoły.

 

4.       Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

-         nazwisko i imię lub nazwę Firmy Oferenta, nr NIP,

-         adres zamieszkania Oferenta bądź siedziby Firmy,

-         cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

-         dowód dokonania wpłaty wadium.

 

5.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

6.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-         żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

-         uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

7.       Wadium dla oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

8.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego (pok. nr 109) tj. 77-100 Bytów, ul. Derdowskiego 3 w terminie najpóźniej do dnia 06.06.2008r.(piątek) do godz. 9.00.
Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU''

 

9.       Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Uczestnikowi bez otwarcia.

 

10.   Otwarcie ofert nastąpi 06.06.2008r.(piątek) o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego tj. 77-100 Bytów, ul.  Derdowskiego 3 (pomieszczenie nr 103).

 

11.   Umowa sprzedaży samochodu zawarta zostanie z uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

12.   Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie  zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

13.   Pojazd można oglądać codzienne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 na terenie szkoły ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów.

 

14.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

-         Stanisław Kożyczkowski - (059) 822 30 14,

-         Joanna Piekarska - (059) 822 30 14.Bytów, dn.  27.05.2008r.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

Ekonomiczno - Rolniczych w Bytowie

 

                                                                                   mgr inż. Stanisław Kożyczkowski